2019 1б

ȭ

0 (08:00 ~ 08:50 )

 

 

 

 

 

1 (09:00 ~ 09:50 )

 

̳ (ö)

KPS ̳ ()

̳  ()

 

2 (10:00 ~ 10:50 )

 

̳ (ȿ)

KPS ̳ ()

̳  ()

 

3 (11:00 ~ 11:50 )

 

 

 

 

 

4 (12:00 ~ 12:50 )

 

 

 

 

 

5 (1:00 ~ 1:50 )

Ȯ D510

Sequence ̳ ()

 

LRC ̳  (Zhi)

 

6 (2:00 ~ 2:50 )

Ȯ EEE3410-03

Sequence ̳ ()

 

LRC ̳  (Zhi)

ȣ̷ D510

7 (3:00 ~ 3:50 )

OFFICE HOUR

 

Ȯ D509

 

ȣ̷ EEE8131

8 (4:00 ~ 4:50 )

 

Polar ̳ (μ)

OFFICE HOUR

LDPC ̳ (μ)

ȣ̷ EEE8131

9 (5:00 ~ 5:50 )

 

Polar ̳ (μ)

 

LDPC ̳ (μ)

OFFICE HOUR

10 (6:00 ~ 6:50 )

 

ȸ

ȸ

ȸ

 

(7:00 ~ 7:50 )

 

 

Ȯ D509

 

 

(8:00 ~ 8:50 )

 

̳

̳

̳

 

(9:00 ~ 9:50 )

 

̳

̳

̳

 

 

 

2017-2

ȭ

0 (08:00 ~ 08:50 )

 

 

 

 

 

1 (09:00 ~ 09:50 )

 

 

 

 

 

2 (10:00 ~ 10:50 )

 

 

 

 

 

3 (11:00 ~ 11:50 )

 

Linear Algebra D504

 

 

 

4 (12:00 ~ 12:50 )

 

 

 

 

 

5 (1:00 ~ 1:50 )

 

 

 

Data Structures B041

 

6 (2:00 ~ 2:50 )

 

Data Structures B041

 

 

 

7 (3:00 ~ 3:50 )

 

Data Structures B041

Study Seminar: Information Theory

Linear Algebra D504

Tracking with Everybody

8 (4:00 ~ 4:50 )

 

 

Linear Algebra D504

9 (5:00 ~ 5:50 )

 

 

Study Seminar: Elementary Number Theory

 

10 (6:00 ~ 6:50 )

 

 

 

 

 

2017-1

ȭ

0

(08:00 ~ 08:50 )

 

 

 

 

 

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

 

Ȯ
B031

 

 

2

(10:00 ~ 10:50 )

 

 

Ȯ
B031

 

 

3

(11:00 ~ 11:50 )

 

 

 

 

 

4

(12:00 ~ 12:50 )

 

 

 

 

 

5

(1:00 ~ 1:50 )

ִϾ̳
B004

 

 

 

 

6

(2:00 ~ 2:50 )

 

 

 

 

7

(3:00 ~ 3:50 )

 

 

 

 

8

(4:00 ~ 4:50 )

Ȯ
B031

 

 

 

9

(5:00 ~ 5:50 )

 

 

 

 

10

(6:00 ~ 6:50 )

 

 

 

 

߰ 1

(6:50 ~ 8:20 )

 

 

 

 

 

߰ 2

(8:30 ~ 10:00 )

Ȯ()
B031

 

 

 

 

 

 

2016-2

ȭ

0

(08:00 ~ 08:50 )

 

 

 

 

 

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

 

 

 

 

2

(10:00 ~ 10:50 )

 

 

 

 

 

3

(11:00 ~ 11:50 )

 

ִϾ̳ ()
B731

 

ȣ̷

 

4

(12:00 ~ 12:50 )

 

 

 

ȣ̷

 

5

(1:00 ~ 1:50 )

 

ͱ
B041

 

 

 

6

(2:00 ~ 2:50 )

 

 

 

 

 

7

(3:00 ~ 3:50 )

 

ȣ̷
B701

 

 

 

8

(4:00 ~ 4:50 )

 

 

 

ͱ

 

9

(5:00 ~ 5:50 )

 

 

 

ͱ

 

10

(6:00 ~ 6:50 )

 

 

 

 

 

11

(7:00 ~ 7:50 )

 

 

 

 

 

 

2016-1

ȭ

0

(08:00 ~ 08:50 )

ȸ (biweekly) N602

 

 

 

meeting (monthly)
3.11,4.8,5.13,6.10

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

//μ/谭
ecc ̳

۹α/μ/谭
new project on sequences

 

2

(10:00 ~ 10:50 )


(/շ) ̳

Dr. Min Zeng

̿

 

μ

3

(11:00 ~ 11:50 )


(/շ) ̳

Dr. Min Zeng

ȸ( 2,4)
̿

ִϾ̳ C716

μ

4

(12:00 ~ 12:50 )

а ɸ

ȸ()

ȸ( 2,4)
lunch with Min Zeng

lunch meeting

(4,5,6)

lab lunch outside

5

(1:00 ~ 1:50 )

Lab meeting

 

Dr. Min Zeng

 

ڴٺ

6

(2:00 ~ 2:50 )

Lab study seminar

Ȯ B041

Dr. Min Zeng

۹α (6,7,8,9)

 ڴٺ
谭(6,7,8)

7

(3:00 ~ 3:50 )

 

 

 

 

CN group meeting B731 biweekly

8

(4:00 ~ 4:50 )

ȣ B701
谭(8,9,10)

۹α
谭(8,9)

Ȯ B041

CN group meeting B731 biweekly

9

(5:00 ~ 5:50 )

ȣ B701

۹α

Ȯ B041

 

10

(6:00 ~ 6:50 )

ȣ B701

ȸ (biweekly) 

к

Ļ

 

11

(7:00 ~ 7:50 )

 

ȸ (biweekly)

 

äڵ ȣ̷ B031
(6:50-8:20, pm)

 

 

 

2016-1

ȭ

0

(08:00 ~ 08:50 )

ȸ (biweekly) N602

 

 

 

meeting (monthly)
3.11,4.8,5.13,6.10

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

//μ/谭
ecc ̳

۹α/μ/谭
new project on sequences

 

2

(10:00 ~ 10:50 )


(/շ) ̳

Dr. Min Zeng

̿

 

μ

3

(11:00 ~ 11:50 )


(/շ) ̳

Dr. Min Zeng

ȸ( 2,4)
̿

ִϾ̳ C716

μ

4

(12:00 ~ 12:50 )

а ɸ

ȸ()

ȸ( 2,4)
lunch with Min Zeng

lunch meeting

(4,5,6)

lab lunch outside

5

(1:00 ~ 1:50 )

Lab meeting

 

Dr. Min Zeng

 

ڴٺ

6

(2:00 ~ 2:50 )

Lab study seminar

Ȯ B041

Dr. Min Zeng

۹α (6,7,8,9)

 ڴٺ
谭(6,7,8)

7

(3:00 ~ 3:50 )

 

 

 

 

CN group meeting B731 biweekly

8

(4:00 ~ 4:50 )

ȣ B701
谭(8,9,10)

۹α
谭(8,9)

Ȯ B041

CN group meeting B731 biweekly

9

(5:00 ~ 5:50 )

ȣ B701

۹α

Ȯ B041

 

10

(6:00 ~ 6:50 )

ȣ B701

ȸ (biweekly) 

к

Ļ

 

11

(7:00 ~ 7:50 )

 

ȸ (biweekly)

 

äڵ ȣ̷ B031
(6:50-8:20, pm)

 

 

 

2015-1 ðǥ

ȭ

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

 

 

 

 

2

(10:00 ~ 10:50 )

lab meeting

 

μ/۹α-I

 

μ/۹α-I

3

(11:00 ~ 11:50 )

Discrete Math ̳

DOS B701

μ/۹α-I

 

μ/۹α-I

4

(12:00 ~ 12:50 )

Բ

DOS B701

ȸ

 

μ/۹α/ڴٺ

5

(13:00 ~ 13:50 )

 

 

ڱ

DOS B701

μ

6

(14:00 ~ 14:50 )

NGRC ȸ

PRV B004

۹α - Ư

̿/

DOS B701

NGRC ȸ

7

(15:00 ~ 15:50 )

۹α - Ư

EWRC ȸ

PRV B004

۹α - Ư

/̿

 

EWRC ȸ

8

(16:00 ~ 16:50 )

NRF ȸ

Offic Hour
۹α Žȣó

ڴٺ-IT

PRV B004

NRF ȸ

9

(17:00 ~ 17:50 )

ڴٺ

Offic Hour
۹α Žȣó

ڴٺ-IT

۹α

Offic Hour
۹α Žȣó

ڴٺ

10

(18:00 ~ 18:50 )

θ+Ļ

θ+Ļ

ڴٺ-IT

дп+Ļ

 

11

(19:00 ~ 19:50 )

 

 

 

 

 

12

(20:00 ~ 20:50 )

 

 

 

̳ B031

 

13

(21:00 ~ 21:50 )

 

 

 

̳ B031

 

 

 

2014-2  ðǥ

ȭ

1 (09:00 ~ 09:50 )

 

 

ʽ <()>

 

 

2 (10:00 ~ 10:50 )

 

ۼ
<
, ۹α, μ>

ܰ meeting

 

3 (11:00 ~ 11:50 )


<
, ۹α, μ, ڴٺ>

 

4 (12:00 ~ 12:50 )

 

 

 

5 (13:00 ~ 13:50 )

Error-correcting codes

Data structures

<۹α>

 

 

6 (14:00 ~ 14:50 )

ͱ OH(ȫ)

 

meeting

7 (15:00 ~ 15:50 )

NGRCmeeting

Data structures

ȣƯ
<
۹α,μ,ڴٺ>

8 (16:00 ~ 16:50 )

ȣ office hour

μ<ڴٺ>

Ȯ̷<۹α>

ümeeting
̳

9 (17:00 ~ 17:50 )

ümeeting
̳

meeting
μ
<ڴٺ>

ͱ OH(ȫ)

ȣƯ

10 (18:00 ~ 18:50 )

ü meeting
ְȹ , ȸ

μ<ڴٺ>

ڻ

ڻ

 

11 (19:00 ~ 19:50 )

 

ͱ ð
(
μ, A011)

 

 

 

12 (20:00 ~ 20:50 )

 

 

 

Ź ̳
(
: 8:30-10:00) 

 

13 (21:00 ~ 21:50 )

 

 

 

 

 

 

 

2014-1  ðǥ

ȭ

1

(09:00 ~ 09:50 )

 

̳

 

̳

̳

2

(10:00 ~ 10:50 )

޼ <, ȿ, ڴٺ>

̳
<μ, ȿ, ڴٺ> 

޼ <, ȿ, ڴٺ>

̳

̳

3

(11:00 ~ 11:50 )

޼ <, ȿ, ڴٺ>

̳
<μ, ȿ, ڴٺ> 

޼ <, ȿ, ڴٺ>

̳

̳

4

(12:00 ~ 12:50 )

а ȸ()

ȸ()

п OFFICEHOUR

 

 

5

(13:00 ~ 13:50 )

 

 

 

<μ, ȿ, ڴٺ>

 

6

(14:00 ~ 14:50 )

 

 

ͱ A018

 

 

7

(15:00 ~ 15:50 )

Ĺ̷ <۹α, ȿ, ڴٺ>

ȣ̷() <, ۹α, μ>

ͱ A018

ȣ̷() <, ۹α, μ>

̳

8

(16:00 ~ 16:50 )

Ĺ̷ <۹α, ȿ, ڴٺ>

ͱ A018

ȣ̷() <, ۹α, μ>

кOFFICEHOUR

ȣ̷() <, ۹α, μ>

̳

9

(17:00 ~ 17:50 )

Ĺ̷ <۹α, ȿ, ڴٺ>

кOFFICEHOUR

 

 

 

̳

10

(18:00 ~ 18:50 )

̷Ư(4) <۹α, μ>
6:30-9:30

 

ڻ

ڻ

 

11

(19:00 ~ 19:50 )

̷Ư(4) <۹α, μ>

 

Ž 7:00-9:00 B039

̳

 

12

(20:00 ~ 20:50 )

ȣ׺ B031
8:30-10:00

̷Ư(4) <۹α, μ>

 

Ž 7:00-9:00 B039

 

ͱ ð
μ A018

̳

 

13

(21:00 ~ 21:50 )

 

   

̳

 

 

previous time table